Samenwerkingsverband  Huurdersverenigingen  Accolade


Sneek, 2 augustus  2016


Tien jaar geleden, toen Accolade nog vier werkgebieden telde, hebben de vier lokale Huurderverenigingen een Stichting opgericht met als doel een gezamenlijke vertegenwoordiging richting Accolade te zijn.

De Stichting behartigt de belangen van:

Huurdersvereniging Franeker

Huurdersvereniging Haskerland

Huurdersbelangenvereniging  Heerenveen voor huurders van Accolade

Huurdersvereniging Sneek


In 2008 is Accolade een fusie aangegaan met de Woningbouwvereniging Smallingerland. Vanaf die tijd is Accolade in vijf werkgebieden actief.

De huurders in Smallingerland laten zich vertegenwoordigen door het

Huurdersplatform Bewonersraad Friesland HDBF.


Tot nu toe wordt het werk binnen de vier Huurdersverenigingen gedaan door vrijwilligers. Vele werkzaamheden dragen een vrijwillig karakter.

De afgelopen drie vier jaar is er wat betreft medezeggenschap van huurders heel veel (grotendeels ten goede) veranderd.

Met als meest recent gegeven de invoering van de Woningwet 2015.


Dat bracht de vier samenwerkende Huurdersverenigingen enkele jaren geleden al in beweging. Zij zagen dat er dringend intern vernieuwd moest worden om als een serieuze gesprekspartner te kunnen opereren.

De noodzaak is alleen maar toegenomen.


In 2015 is met ondersteuning van een externe deskundige een actie in gang gezet om tot de gewenste vernieuwing te komen.

In de fase van de concrete uitwerking van de vernieuwing is een niet te overbruggen verschil van inzicht ontstaan tussen de HV Franeker en de drie andere Huurdersverenigingen.

In onderling overleg is besloten de eerdergenoemde Stichting te ontbinden.


De Huurdersverenigingen vinden dat het loslaten van de samenwerking de belangen van de huurders van Accolade het best zijn gediend.


De Huurdersverenigingen gaan zich voor 100% inzetten om de kern van ons huidig probleem: Tekort aan vrijwilligers, deskundigheid en verjonging van het bestand aan vrijwilligers voortvarend op te lossen.Huurdersvereniging  HVS Sneek  treedt op als belangenbehartiger voor haar leden.

Het behartigen van de belangen van leden kan op diverse niveaus plaatsvinden. Met enkele voorbeelden kan dit duidelijk worden gemaakt.

Een lid van de huurdersvereniging heeft een probleem inzake zijn/haar woning. Dit meldt hij of zij bij de woningcorporatie (de verhuurder). Wordt dit probleem volgens de mening van de huurder niet goed opgelost, dan meldt hij of zij dit bij de HVS. Het kan gaan over de hoogte van de huur, de jaarlijkse huurverhoging, de afrekening van servicekosten, de verhouding prijs/kwaliteit van de woning of problemen met de directe woonomgeving.

De HVS onderneemt actie in de vorm van het inventariseren van het probleem. En stelt het probleem aan de orde hetzij bij haar vraagbaak de Woonbond hetzij bij de woningcorporatie. Uiteraard wordt het lid op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen.

De HVS stelt veel voorkomende problemen aan de orde bij de woningcorporatie. Dit is een voorbeeld van een meer algemene vorm van belangenbehartiging.

Een meer brede vorm van het op het opkomen voor de belangen van de leden is het jaarlijkse overleg met de corporatie over de huurverhoging, de (meer-jaren) begroting en activiteiten als renovatie en sloop van woningen.

De ontwikkelingen op het gebied van zorg voor goede betaalbare huisvesting en gewenst woonklimaat is niet langer meer een aangelegenheid tussen corporatie en huurdersvereniging. Mensen worden steeds mondiger en komen op voor in hun ogen belangrijke zaken. Dit betekent dat naast de huurdersvereniging er talrijke andere partijen zijn waarmee de woningcorporatie in overleg treed of met wiens belangen rekening (moet) worden gehouden.

Naast de rol van belangenbehartiger is de huurdersvereniging er ook om toe te zien dat de woningcorporatie zich houdt aan een van haar belangrijkste taken: het verzorgen van huisvesting van mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector.

De HVS kan haar taak/rol pas goed vervullen als er een breed draagvlak is. Enerzijds in de vorm van een interne organisatie met een flink aantal actieve leden verspreid over de diverse wijken van Sneek. Anderzijds door een zo groot mogelijke organisatiegraad onder de huurders van de woningcorporatie.

Wordt daarom lid van de HVS en van de Woonbond!